>AT4G02570.1 | ATCUL1 (ARABIDOPSIS THALIANA CULLIN 1) protein binding 
MERKTIDLEQGWDYMQTGITKLKRILEGLNEPAFDSEQYMMLYTTIYNMCTQKPPHDYSQ 
QLYDKYREAFEEYINSTVLPALREKHDEFMLRELFKRWSNHKVMVRWLSRFFYYLDRYFI 
ARRSLPPLNEVGLTCFRDLVYNELHSKVKQAVIALVDKEREGEQIDRALLKNVLDIYVEI 
GMGQMERYEEDFESFMLQDTSSYYSRKASSWIQEDSCPDYMLKSEECLKKERERVAHYLH 
SSSEPKLVEKVQHELLVVFASQLLEKEHSGCRALLRDDKVDDLSRMYRLYHKILRGLEPV 
ANIFKQHVTAEGNALVQQAEDTATNQVANTASVQEQVLIRKVIELHDKYMVYVTECFQNH 
TLFHKALKEAFEIFCNKTVAGSSSAELLATFCDNILKKGGSEKLSDEAIEDTLEKVVKLL 
AYISDKDLFAEFYRKKLARRLLFDRSANDDHERSILTKLKQQCGGQFTSKMEGMVTDLTL 
ARENQNSFEDYLGSNPAANPGIDLTVTVLTTGFWPSYKSFDINLPSEMIKCVEVFKGFYE 
TKTKHRKLTWIYSLGTCHINGKFDQKAIELIVSTYQAAVLLLFNTTDKLSYTEILAQLNL 
SHEDLVRLLHSLSCAKYKILLKEPNTKTVSQNDAFEFNSKFTDRMRRIKIPLPPVDERKK 
VVEDVDKDRRYAIDAAIVRIMKSRKVLGHQQLVSECVEQLSRMFKPDIKAIKKRMEDLIT 
RDYLERDKENPNMFRYLA*
>AT4G02570.1 | ATCUL1 (ARABIDOPSIS THALIANA CULLIN 1) protein binding 
MERKTIDLEQGWDYMQTGITKLKRILEGLNEPAFDSEQYMMLYTTIYNMCTQKPPHDYSQ 
QLYDKYREAFEEYINSTVLPALREKHDEFMLRELFKRWSNHKVMVRWLSRFFYYLDRYFI 
ARRSLPPLNEVGLTCFRDLVYNELHSKVKQAVIALVDKEREGEQIDRALLKNVLDIYVEI 
GMGQMERYEEDFESFMLQDTSSYYSRKASSWIQEDSCPDYMLKSEECLKKERERVAHYLH 
SSSEPKLVEKVQHELLVVFASQLLEKEHSGCRALLRDDKVDDLSRMYRLYHKILRGLEPV 
ANIFKQHVTAEGNALVQQAEDTATNQVANTASVQEQVLIRKVIELHDKYMVYVTECFQNH 
TLFHKALKEAFEIFCNKTVAGSSSAELLATFCDNILKKGGSEKLSDEAIEDTLEKVVKLL 
AYISDKDLFAEFYRKKLARRLLFDRSANDDHERSILTKLKQQCGGQFTSKMEGMVTDLTL 
ARENQNSFEDYLGSNPAANPGIDLTVTVLTTGFWPSYKSFDINLPSEMIKCVEVFKGFYE 
TKTKHRKLTWIYSLGTCHINGKFDQKAIELIVSTYQAAVLLLFNTTDKLSYTEILAQLNL 
SHEDLVRLLHSLSCAKYKILLKEPNTKTVSQNDAFEFNSKFTDRMRRIKIPLPPVDERKK 
VVEDVDKDRRYAIDAAIVRIMKSRKVLGHQQLVSECVEQLSRMFKPDIKAIKKRMEDLIT 
RDYLERDKENPNMFRYLA*
>AT4G02570.1 | ATCUL1 (ARABIDOPSIS THALIANA CULLIN 1) protein binding 
MERKTIDLEQGWDYMQTGITKLKRILEGLNEPAFDSEQYMMLYTTIYNMCTQKPPHDYSQ 
QLYDKYREAFEEYINSTVLPALREKHDEFMLRELFKRWSNHKVMVRWLSRFFYYLDRYFI 
ARRSLPPLNEVGLTCFRDLVYNELHSKVKQAVIALVDKEREGEQIDRALLKNVLDIYVEI 
GMGQMERYEEDFESFMLQDTSSYYSRKASSWIQEDSCPDYMLKSEECLKKERERVAHYLH 
SSSEPKLVEKVQHELLVVFASQLLEKEHSGCRALLRDDKVDDLSRMYRLYHKILRGLEPV 
ANIFKQHVTAEGNALVQQAEDTATNQVANTASVQEQVLIRKVIELHDKYMVYVTECFQNH 
TLFHKALKEAFEIFCNKTVAGSSSAELLATFCDNILKKGGSEKLSDEAIEDTLEKVVKLL 
AYISDKDLFAEFYRKKLARRLLFDRSANDDHERSILTKLKQQCGGQFTSKMEGMVTDLTL 
ARENQNSFEDYLGSNPAANPGIDLTVTVLTTGFWPSYKSFDINLPSEMIKCVEVFKGFYE 
TKTKHRKLTWIYSLGTCHINGKFDQKAIELIVSTYQAAVLLLFNTTDKLSYTEILAQLNL 
SHEDLVRLLHSLSCAKYKILLKEPNTKTVSQNDAFEFNSKFTDRMRRIKIPLPPVDERKK 
VVEDVDKDRRYAIDAAIVRIMKSRKVLGHQQLVSECVEQLSRMFKPDIKAIKKRMEDLIT 
RDYLERDKENPNMFRYLA*
>AT4G02570.2 | ATCUL1 (ARABIDOPSIS THALIANA CULLIN 1) protein binding 
MERKTIDLEQGWDYMQTGITKLKRILEGLNEPAFDSEQYMMLYTTIYNMCTQKPPHDYSQ 
QLYDKYREAFEEYINSTVLPALREKHDEFMLRELFKRWSNHKVMVRWLSRFFYYLDRYFI 
ARRSLPPLNEVGLTCFRDLVYNELHSKVKQAVIALVDKEREGEQIDRALLKNVLDIYVEI 
GMGQMERYEEDFESFMLQDTSSYYSRKASSWIQEDSCPDYMLKSEECLKKERERVAHYLH 
SSSEPKLVEKVQHELLVVFASQLLEKEHSGCRALLRDDKVDDLSRMYRLYHKILRGLEPV 
ANIFKQHVTAEGNALVQQAEDTATNQVANTASVQEQVLIRKVIELHDKYMVYVTECFQNH 
TLFHKALKEAFEIFCNKTVAGSSSAELLATFCDNILKKGGSEKLSDEAIEDTLEKVVKLL 
AYISDKDLFAEFYRKKLARRLLFDRSANDDHERSILTKLKQQCGGQFTSKMEGMVTDLTL 
ARENQNSFEDYLGSNPAANPGIDLTVTVLTTGFWPSYKSFDINLPSEMIKCVEVFKGFYE 
TKTKHRKLTWIYSLGTCHINGKFDQKAIELIVSTYQAAVLLLFNTTDKLSYTEILAQLNL 
SHEDLVRLLHSLSCAKYKILLKEPNTKTVSQNDAFEFNSKFTDRMRRIKIPLPPVDERKK 
VVEDVDKDRRYAIDAAIVRIMKSRKVLGHQQLVSECVEQLSRMFKPDIKAIKKRMEDLIT 
RDYLERDKENPNMFRYLA*
>AT4G02570.2 | ATCUL1 (ARABIDOPSIS THALIANA CULLIN 1) protein binding 
MERKTIDLEQGWDYMQTGITKLKRILEGLNEPAFDSEQYMMLYTTIYNMCTQKPPHDYSQ 
QLYDKYREAFEEYINSTVLPALREKHDEFMLRELFKRWSNHKVMVRWLSRFFYYLDRYFI 
ARRSLPPLNEVGLTCFRDLVYNELHSKVKQAVIALVDKEREGEQIDRALLKNVLDIYVEI 
GMGQMERYEEDFESFMLQDTSSYYSRKASSWIQEDSCPDYMLKSEECLKKERERVAHYLH 
SSSEPKLVEKVQHELLVVFASQLLEKEHSGCRALLRDDKVDDLSRMYRLYHKILRGLEPV 
ANIFKQHVTAEGNALVQQAEDTATNQVANTASVQEQVLIRKVIELHDKYMVYVTECFQNH 
TLFHKALKEAFEIFCNKTVAGSSSAELLATFCDNILKKGGSEKLSDEAIEDTLEKVVKLL 
AYISDKDLFAEFYRKKLARRLLFDRSANDDHERSILTKLKQQCGGQFTSKMEGMVTDLTL 
ARENQNSFEDYLGSNPAANPGIDLTVTVLTTGFWPSYKSFDINLPSEMIKCVEVFKGFYE 
TKTKHRKLTWIYSLGTCHINGKFDQKAIELIVSTYQAAVLLLFNTTDKLSYTEILAQLNL 
SHEDLVRLLHSLSCAKYKILLKEPNTKTVSQNDAFEFNSKFTDRMRRIKIPLPPVDERKK 
VVEDVDKDRRYAIDAAIVRIMKSRKVLGHQQLVSECVEQLSRMFKPDIKAIKKRMEDLIT 
RDYLERDKENPNMFRYLA*
>AT4G02570.2 | ATCUL1 (ARABIDOPSIS THALIANA CULLIN 1) protein binding 
MERKTIDLEQGWDYMQTGITKLKRILEGLNEPAFDSEQYMMLYTTIYNMCTQKPPHDYSQ 
QLYDKYREAFEEYINSTVLPALREKHDEFMLRELFKRWSNHKVMVRWLSRFFYYLDRYFI 
ARRSLPPLNEVGLTCFRDLVYNELHSKVKQAVIALVDKEREGEQIDRALLKNVLDIYVEI 
GMGQMERYEEDFESFMLQDTSSYYSRKASSWIQEDSCPDYMLKSEECLKKERERVAHYLH 
SSSEPKLVEKVQHELLVVFASQLLEKEHSGCRALLRDDKVDDLSRMYRLYHKILRGLEPV 
ANIFKQHVTAEGNALVQQAEDTATNQVANTASVQEQVLIRKVIELHDKYMVYVTECFQNH 
TLFHKALKEAFEIFCNKTVAGSSSAELLATFCDNILKKGGSEKLSDEAIEDTLEKVVKLL 
AYISDKDLFAEFYRKKLARRLLFDRSANDDHERSILTKLKQQCGGQFTSKMEGMVTDLTL 
ARENQNSFEDYLGSNPAANPGIDLTVTVLTTGFWPSYKSFDINLPSEMIKCVEVFKGFYE 
TKTKHRKLTWIYSLGTCHINGKFDQKAIELIVSTYQAAVLLLFNTTDKLSYTEILAQLNL 
SHEDLVRLLHSLSCAKYKILLKEPNTKTVSQNDAFEFNSKFTDRMRRIKIPLPPVDERKK 
VVEDVDKDRRYAIDAAIVRIMKSRKVLGHQQLVSECVEQLSRMFKPDIKAIKKRMEDLIT 
RDYLERDKENPNMFRYLA*
>AT4G02570.3 | ATCUL1 (ARABIDOPSIS THALIANA CULLIN 1) protein binding 
MERKTIDLEQGWDYMQTGITKLKRILEGLNEPAFDSEQYMMLYTTIYNMCTQKPPHDYSQ 
QLYDKYREAFEEYINSTVLPALREKHDEFMLRELFKRWSNHKVMVRWLSRFFYYLDRYFI 
ARRSLPPLNEVGLTCFRDLVYNELHSKVKQAVIALVDKEREGEQIDRALLKNVLDIYVEI 
GMGQMERYEEDFESFMLQDTSSYYSRKASSWIQEDSCPDYMLKSEECLKKERERVAHYLH 
SSSEPKLVEKVQHELLVVFASQLLEKEHSGCRALLRDDKVDDLSRMYRLYHKILRGLEPV 
ANIFKQHVTAEGNALVQQAEDTATNQVANTASVQEQVLIRKVIELHDKYMVYVTECFQNH 
TLFHKALKEAFEIFCNKTVAGSSSAELLATFCDNILKKGGSEKLSDEAIEDTLEKVVKLL 
AYISDKDLFAEFYRKKLARRLLFDRSANDDHERSILTKLKQQCGGQFTSKMEGMVTDLTL 
ARENQNSFEDYLGSNPAANPGIDLTVTVLTTGFWPSYKSFDINLPSEMIKCVEVFKGFYE 
TKTKHRKLTWIYSLGTCHINGKFDQKAIELIVSTYQAAVLLLFNTTDKLSYTEILAQLNL 
SHEDLVRLLHSLSCAKYKILLKEPNTKTVSQNDAFEFNSKFTDRMRRIKIPLPPVDERKK 
VVEDVDKDRRYAIDAAIVRIMKSRKVLGHQQLVSECVEQLSRMFKPDIKAIKKRMEDLIT 
RDYLERDKENPNMFRYLA*
>AT4G02570.3 | ATCUL1 (ARABIDOPSIS THALIANA CULLIN 1) protein binding 
MERKTIDLEQGWDYMQTGITKLKRILEGLNEPAFDSEQYMMLYTTIYNMCTQKPPHDYSQ 
QLYDKYREAFEEYINSTVLPALREKHDEFMLRELFKRWSNHKVMVRWLSRFFYYLDRYFI 
ARRSLPPLNEVGLTCFRDLVYNELHSKVKQAVIALVDKEREGEQIDRALLKNVLDIYVEI 
GMGQMERYEEDFESFMLQDTSSYYSRKASSWIQEDSCPDYMLKSEECLKKERERVAHYLH 
SSSEPKLVEKVQHELLVVFASQLLEKEHSGCRALLRDDKVDDLSRMYRLYHKILRGLEPV 
ANIFKQHVTAEGNALVQQAEDTATNQVANTASVQEQVLIRKVIELHDKYMVYVTECFQNH 
TLFHKALKEAFEIFCNKTVAGSSSAELLATFCDNILKKGGSEKLSDEAIEDTLEKVVKLL 
AYISDKDLFAEFYRKKLARRLLFDRSANDDHERSILTKLKQQCGGQFTSKMEGMVTDLTL 
ARENQNSFEDYLGSNPAANPGIDLTVTVLTTGFWPSYKSFDINLPSEMIKCVEVFKGFYE 
TKTKHRKLTWIYSLGTCHINGKFDQKAIELIVSTYQAAVLLLFNTTDKLSYTEILAQLNL 
SHEDLVRLLHSLSCAKYKILLKEPNTKTVSQNDAFEFNSKFTDRMRRIKIPLPPVDERKK 
VVEDVDKDRRYAIDAAIVRIMKSRKVLGHQQLVSECVEQLSRMFKPDIKAIKKRMEDLIT 
RDYLERDKENPNMFRYLA*
>AT4G02570.3 | ATCUL1 (ARABIDOPSIS THALIANA CULLIN 1) protein binding 
MERKTIDLEQGWDYMQTGITKLKRILEGLNEPAFDSEQYMMLYTTIYNMCTQKPPHDYSQ 
QLYDKYREAFEEYINSTVLPALREKHDEFMLRELFKRWSNHKVMVRWLSRFFYYLDRYFI 
ARRSLPPLNEVGLTCFRDLVYNELHSKVKQAVIALVDKEREGEQIDRALLKNVLDIYVEI 
GMGQMERYEEDFESFMLQDTSSYYSRKASSWIQEDSCPDYMLKSEECLKKERERVAHYLH 
SSSEPKLVEKVQHELLVVFASQLLEKEHSGCRALLRDDKVDDLSRMYRLYHKILRGLEPV 
ANIFKQHVTAEGNALVQQAEDTATNQVANTASVQEQVLIRKVIELHDKYMVYVTECFQNH 
TLFHKALKEAFEIFCNKTVAGSSSAELLATFCDNILKKGGSEKLSDEAIEDTLEKVVKLL 
AYISDKDLFAEFYRKKLARRLLFDRSANDDHERSILTKLKQQCGGQFTSKMEGMVTDLTL 
ARENQNSFEDYLGSNPAANPGIDLTVTVLTTGFWPSYKSFDINLPSEMIKCVEVFKGFYE 
TKTKHRKLTWIYSLGTCHINGKFDQKAIELIVSTYQAAVLLLFNTTDKLSYTEILAQLNL 
SHEDLVRLLHSLSCAKYKILLKEPNTKTVSQNDAFEFNSKFTDRMRRIKIPLPPVDERKK 
VVEDVDKDRRYAIDAAIVRIMKSRKVLGHQQLVSECVEQLSRMFKPDIKAIKKRMEDLIT 
RDYLERDKENPNMFRYLA*
>AT2G03190.1 | ASK16 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 16) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MSSNKIVLTSSDDESFEVEEAVARKLKVIAHMIDDDCADKAIPLENVTGNILALVIEYCK 
KHVLDDVDDSDDSTEATSENVNEEAKNELRTWDAEFMKEFDMETVMKLILAVNYLNVQDL 
LGLTCQTVADHMKDMSPEEVRELFNIENDYTPEEEDAIRKENAWAFEDLK*
>AT3G61590.1 | HWS (HAWAIIAN SKIRT) ubiquitin-protein ligase 
MEAETSWTNYPYSYITYVPEAESYREQSDDEAKVETFSMDSLLPDDLLERILSFLPIASI 
FRAGTVCKRWNEIVSSRRFLCNFSNNSVSQRPWYFMFTTTDDPSGYAYDPIIRKWYSFDL 
PCIETSNWFVASSCGLVCFMDNDCRNKIYVSNPITKQWRTLIEPPGHKSTDYTAMSTSVN 
RANQAVNRANRSYSVSIVKSKQVPGNFFQWDLSIHLYSSETMTWTTLVNDVLSGWRGGNE 
SVICNNVLYFMIYSTGGSDHRHGLIASNLSSIGSPSSGILMRSFIPMPCSLTCGRLMNLR 
ERLVIVGGIGKHDRPEVIKGIGIWVLKGKEWVEMAKMPQRFFQGFGEFDEVFASSGTDDL 
VYIQSYGSPALLTFDMNLKYWRWSQKCPVTKKFPLQLFTGFCFEPRLEIAP*
>AT4G11590.1 | F-box family protein 
MTTSQFKKSKLIENNSQSLEILKEKNFNDVPLDVAIEIFMRLPVKSVARFLLLSKFWAEI 
IRSRHFITSFQVRSSLQPRLLVVFIDLNKQWNCEDWYFFSLSSSTTSYLSRVTCPFPDYV 
HYSHYVNGLISHGYGLEKFITNPSTGKSTVLGRVQTNSKVAQCFLGYDPVNDEYKLLVLC 
MKEKMQRHDGRTRILQLSSQHQVFPLGVKKKPWRMIDYTTPHGPVLNSVCIDGVLYYVAF 
TGEDLSQLSLMRFDLGSEKLDLFTSLPADFPAAFLHGFTLMRYKGKVALATKTLFIGIEV 
WVLDQQAEIHGWLKKSFSIKGVRRWLFCDLFITGTTHTGEFILAPRFYSNSFYVIYYNPD 
TKSLRKTKVEVHGGYDFKHRETKAMVFPDYVETVRLL*
>AT4G12560.1 | F-box family protein 
MATIPMDIVNDIFLRLPAKTLVRCRALSKPCYHLINDPDFIESHLHRVLQTGDHLMILLR 
GALRLYSVDLDSLDSVSDVEHPMKRGGPTEVFGSSNGLIGLSNSPTDLAVFNPSTRQIHR 
LPPSSIDLPDGSSTRGYVFYGLGYDSVSDDYKVVRMVQFKIDSEDELGCSFPYEVKVFSL 
KKNSWKRIESVASSIQLLFYFYYHLLYRRGYGVLAGNSLHWVLPRRPGLIAFNLIVRFDL 
ALEEFEIVRFPEAVANGNVDIQMDIGVLDGCLCLMCNYDQSYVDVWMMKEYNVRDSWTKV 
FTVQKPKSVKSFSYMRPLVYSKDKKKVLLELNNTKLVWFDLESKKMSTLRIKDCPSSYSA 
ELVVSSLVLGCKGDLNNIKYRKEQQAKEAREAKIMQNTKRRDDFLSKGFKLVL*
>AT4G12560.1 | F-box family protein 
MATIPMDIVNDIFLRLPAKTLVRCRALSKPCYHLINDPDFIESHLHRVLQTGDHLMILLR 
GALRLYSVDLDSLDSVSDVEHPMKRGGPTEVFGSSNGLIGLSNSPTDLAVFNPSTRQIHR 
LPPSSIDLPDGSSTRGYVFYGLGYDSVSDDYKVVRMVQFKIDSEDELGCSFPYEVKVFSL 
KKNSWKRIESVASSIQLLFYFYYHLLYRRGYGVLAGNSLHWVLPRRPGLIAFNLIVRFDL 
ALEEFEIVRFPEAVANGNVDIQMDIGVLDGCLCLMCNYDQSYVDVWMMKEYNVRDSWTKV 
FTVQKPKSVKSFSYMRPLVYSKDKKKVLLELNNTKLVWFDLESKKMSTLRIKDCPSSYSA 
ELVVSSLVLGCKGDLNNIKYRKEQQAKEAREAKIMQNTKRRDDFLSKGFKLVL*
>AT4G12560.2 | F-box family protein 
MATIPMDIVNDIFLRLPAKTLVRCRALSKPCYHLINDPDFIESHLHRVLQTGDHLMILLR 
GALRLYSVDLDSLDSVSDVEHPMKRGGPTEVFGSSNGLIGLSNSPTDLAVFNPSTRQIHR 
LPPSSIDLPDGSSTRGYVFYGLGYDSVSDDYKVVRMVQFKIDSEDELGCSFPYEVKVFSL 
KKNSWKRIESVASSIQLLFYFYYHLLYRRGYGVLAGNSLHWVLPRRPGLIAFNLIVRFDL 
ALEEFEIVRFPEAVANGNVDIQMDIGVLDGCLCLMCNYDQSYVDVWMMKEYNVRDSWTKV 
FTVQKPKSVKSFSYMRPLVYSKDKKKVLLELNNTKLVWFDLESKKMSTLRIKDCPSSYSA 
ELVVSSLVLGCKGDLNNIKYRKEQQAKEAREAKIMQNTKRRDDFLSKGFKLVL*
>AT4G12560.2 | F-box family protein 
MATIPMDIVNDIFLRLPAKTLVRCRALSKPCYHLINDPDFIESHLHRVLQTGDHLMILLR 
GALRLYSVDLDSLDSVSDVEHPMKRGGPTEVFGSSNGLIGLSNSPTDLAVFNPSTRQIHR 
LPPSSIDLPDGSSTRGYVFYGLGYDSVSDDYKVVRMVQFKIDSEDELGCSFPYEVKVFSL 
KKNSWKRIESVASSIQLLFYFYYHLLYRRGYGVLAGNSLHWVLPRRPGLIAFNLIVRFDL 
ALEEFEIVRFPEAVANGNVDIQMDIGVLDGCLCLMCNYDQSYVDVWMMKEYNVRDSWTKV 
FTVQKPKSVKSFSYMRPLVYSKDKKKVLLELNNTKLVWFDLESKKMSTLRIKDCPSSYSA 
ELVVSSLVLGCKGDLNNIKYRKEQQAKEAREAKIMQNTKRRDDFLSKGFKLVL*
>AT1G75950.1 | SKP1 (S PHASE KINASE-ASSOCIATED PROTEIN 1) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MSAKKIVLKSSDGESFEVEEAVALESQTIAHMVEDDCVDNGVPLPNVTSKILAKVIEYCK 
RHVEAAASKAEAVEGAATSDDDLKAWDADFMKIDQATLFELILAANYLNIKNLLDLTCQT 
VADMIKGKTPEEIRTTFNIKNDFTPEEEEEVRRENQWAFE*
>AT1G20140.1 | ASK4 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 4) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MAETKKMIILKSSDGESFEIEEAVAVKSQTIKHMIEDDCADNGIPLPNVTGAILAKVIEY 
CKKHVEAAAEAGGDKDFYGSAENDELKNWDSEFVKVDQPTLFDLILAANYLNIGGLLDLT 
CKAVADQMRGKTPEQMRAHFNIKNDYTPEEEAEVRNENKWAFE*
>AT3G60020.1 | ASK5 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 5) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MSTKIMLKSSDGKSFEIDEDVARKSIAINHMVEDGCATDVIPLRNVTSKILKIVIDYCEK 
HVKSKEEEDLKEWDADFMKTIETTILFDVMMAANYLNIQSLLDLTCKTVSDLLQADLLSG 
KTPDEIRAHFNIENDLTAEEVAKIREENQWAFQ*
>AT2G03170.1 | ASK14 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 14) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MSSNKIVLSSSDGESFEVEEAVARKLKIVEHMIEDDCVVTEVPLQNVTGKILSIVVEYCK 
KHVVDEESDEFKTWDEEFMKKFDQPTVFQLLLAANYLNIKGLLDLSAQTVADRIKDKTPE 
EIREIFNIENDFTPEEEAAVRKENAWAFE*
>AT3G21850.1 | ASK9 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 9) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MSTKKIILKSSDGHSFEVEEEAARQCQIIIAHMSENDCTDNGIPLPNVTGKILAMVIEYC 
NKHHVDAANPCSDDDLKKWDKEFMEKDTSTIFDLIKAANYLNIKSLFDLACQTVAEIIKG 
NTPEQIREFFNIENDLTPEEEAAIRRENKWAFE*
>AT1G10230.1 | ASK18 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 18) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MASSSEEIVSAGESSEIEEAVASLTMSSNKILLTSSDGESFEIDEAVARKFLIIVHMMED 
NCAGEAIPLENVTGDILSKIIEYAKMHVNEPSEEDEDEEAKKNLDSWDAKFMEKLDLETI 
FKIILAANYLNFEGLLGFASQTVADYIKDKTPEEVREIFNIENDFTPEEEEEIRKENAWT 
FNE*
>AT3G60010.1 | ASK13 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 13) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MSKMVMLLSSDGESFQVEEAVAVQSQTIAHMIEDDCVANGVPIANVTGVILSKVIEYCKK 
HVVSDSPTEESKDELKKWDAEFMKALEQSSTLFDVMLAANYLNIKDLLDLGCQTVADMIT 
GKKPDEIRALLGIENDFTPEEEEEIRKENQWAFE*
>AT3G25650.1 | ASK15 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 15) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MSSNKIVLTSSDGESFQVEEVVARKLQIVKHLLEDDCVINEIPLQNVTGNILSIVLEYCK 
KHVDDVVDDDASEEPKKKKPDDEAKQNLDAWDAEFMKNIDMETIFKLILAANYLNVEGLL 
GLTCQTVADYIKDKTPEEVRELFNIENDFTHEEEEEAIRKENAWAFEADTKHEDPKP*
>AT2G20160.1 | MEO (MEIDOS) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MSSKKIVLTSSDDECFEIDEAVARKMQMVAHMIDDDCADKAIRLQNVTGKILAIIIEYCK 
KHVDDVEAKNEFVTWDAEFVKNIDMDTLFKLLDAADYLIVIGLKNLIAQAIADYTADKTV 
NEIRELFNIENDYTPEEEEELRKKNEWAFN*
>AT5G42190.1 | ASK2 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 2) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MSTVRKITLKSSDGENFEIDEAVALESQTIKHMIEDDCTDNGIPLPNVTSKILSKVIEYC 
KRHVEAAEKSETTADAAAATTTTTVASGSSDEDLKTWDSEFIKVDQGTLFDLILAANYLN 
IKGLLDLTCQTVADMIKGKTPEEIRKTFNIKNDFTPEEEEEVRRENQWAFE*
>AT3G21860.1 | ASK10 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 10) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MSTKKIILKSSDGHSFEVEEEAACQCQTIAHMSEDDCTDNGIPLPEVTGKILEMVIEYCN 
KHHVDAANPCSDEDLKKWDKEFMEKYQSTIFDLIMAANYLNIKSLLDLACQTVADMIKDN 
TVEHTRKFFNIENDYTHEEEEAVRRENQWGFE*
>AT3G21830.1 | ASK8 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 8) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MSTKKIMLKSSEGKTFEIEEETARQCQTIAHMIEAECTDNVILVLKMTSEILEMVIEYCN 
KHHVDAANPCSDDDLEKWDKEFMEKDKSTIFALTNAANFLNNKSLLHLAGQTVADMIKGN 
TPKQMREFFNIENDLTPEEEAAIRRENKWAFE*
>AT2G03160.1 | ASK19 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 19) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MSSKKIVLTSSDGESFKVEEVVARKLQIVGHIIEDDCATNKIPIPNVTGEILAKVIEYCK 
KHVEDDDDVVETHESSTKGDKTVEEAKKKPDDVAVPESTEGDDEAEDKKEKLNEWDAKFM 
KDFDIKTIFDIILAANYLNVQGLFDLCSKTIADYIKDMTPEEVRELFNIENDFTPEEEEA 
IRNENAWTFEQDGKQQVPKP*
>AT2G25700.1 | ASK3 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 3) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MAETKKMIILKSSDGESFEVEEAVAVESQTIKHMIEDDCVDNGIPLPNVTGAILAKVIEY 
CKKHVEAAAEAGGDKDFYGSTENHELKTWDNDFVKVDHPTLFDLLRAANYLNISGLLDLT 
CKAVADQMRGKTPAQMREHFNIKNDYTPEEEAEVRNENRWAFE*
>AT4G34210.1 | ASK11 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 11) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MSSKMIVLMSSDGQSFEVEEAVAIQSQTIAHMVEDDCVADGIPLANVESKILVKVIEYCK 
KHHVDEANPISEEDLNNWDEKFMDLEQSTIFELILAANYLNIKSLLDLTCQTVADMIKGK 
TPEEIRSTFNIENDFTPEEEEAVRKENQWAFE*
>AT4G34470.1 | ASK12 (ARABIDOPSIS SKP1-LIKE 12) protein binding / ubiquitin-protein ligase 
MSSKMIVLMSSDGQSFEVEEAVAIQSQTIAHMVEDDCVADGIPLANVESKILVKVIEYCK 
KYHVDEANPISEEDLNKWDEKFMDLEQSTIFELILAANYLNIKSLFDLTCQTVADMIKGK 
TPEEIRSTFNIENDFTPEEEEAVRKENQWAFE*